www.weltreisen.sk

... milujeme more...

VŠEOBECNÉ PODMIENKY

Cestovná agentúra Mgr. Martina Škriečková - DORMISAN, IČO: 43 436 277 sa zaoberá autorizovaným predajom zájazdov cestovných kancelárií prostredníctvom internetového predaja.

Objednanie zájazdu

  • Telefonicky – na základe telefonickej objednávky vám pripravíme cenovú ponuku,  zarezervujeme zájazd a na základe Vášho rozhodnutia pripravíme Zmluvu o obstaraní zájazdu, ktorú vám pošleme e-mailom, následne aj poštou. Obratom nám zašlete podpísanú zmluvu a zálohu uhradíte prevodom, alebo vkladom na účet.

  • On-line / e-mailom – vyberte si z našej webstránky dovolenku, odošlite objednávku. Naši pracovníci vás budú čoskoro kontaktovať. Po vzájomnej dohode môžete dostať e-mailom Zmluvu, detaily k úhrade a následne aj Informácie pred cestou. 

  • Cestovná agentúra nie je zodpovedná za následky spôsobené uvedením chybných údajov pri vyplnení cestovnej zmluvy. Zákazník berie na vedomie, že pri zakúpení zájazdu môže vo výnimočných prípadoch nastať situácia, že cestovná kancelária organizujúca zájazd rezerváciu nepotvrdí. V takomto prípade sa cestovná zmluva nepovažuje za uzatvorenú a klient má nárok na vrátenie všetkých už uhradených platieb. Nemá však nárok na náhradu škody.

 Údaje potrebné k vyplneniu Zmluvy o obstaraní zájazdu

  • Meno a priezvisko každého cestujúceho

  • dátumy narodenia (nevyhnutné pri deťoch) 

  • čísla cestovných dokladov (nevyhnutné pri autobusovej doprave)
    adresa trvalého bydliska

  • telefón 

  • e-mail

 

Platby
Pri podpísaní Zmluvy o obstaraní zájazdu je potrebné uhradiť zálohu , alebo plnú cenu zájazdu, pri Last Minute zájazdoch 100% (pokiaľ nie je dohodnuté inak). Platiť môžete v hotovosti v Chocholnej-Velčiciach 454,vkladom alebo prevodom na náš účet vedený v Tatrabanke a.s. v Slovenskej republike alebo ČSOB a.s. v Českej republike.

 

Garancia nezmenenej ceny
Cena zájazdu zahŕňa dopravu a tá sa odvíja od ceny nafty či paliva, ktoré sa v minulom období menili vzhľadom na nepredvídateľné situácie. Cestovné kancelárie majú právo zmeniť cenu zájazdu na základe Všeobecných zmluvných podmienok.

Reklamácie

Na storno podmienky a reklamácie sa vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky danej cestovnej kancelárie, u ktorej bol zájazd rezervovaný a zaplatený. Reklamácie rieši cestovná kancelária s ktorou má zákazník uzavretú zmluvu.

 

Súhlas zákazníka so spracovaním osobných údajov pri zaslaní objednávky

Súhlasím, aby moje osobné údaje, vrátane rodného čísla, uvedené v  zmluve o obstaraní zájazdu spracovala CA Mgr. Škriečková Martina - DORMISAN ( ďalej len CA ) v súlade so znením zákona 428/2002 Z. z. o osobných údajoch platnom znení. Tento súhlas udeľujem až do písomného odvolania. Podpísaním zmluvy udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v Zmluve o obstaraní zájazdu, ako aj ňou určeným osobám, za účelom zabezpečovania a poskytnutia zmluvne dohodnutých služieb a pre plnenie povinností uložených všeobecne záväznými právnymi predpismi a vyššie uvedeným zákonom, a to na dobu potrebnú na zabezpečenie práv a povinností, ktoré vyplývajú zo zmluvných vzťahov medzi objednávateľom a CA vrátane sprístupnenia týchto údajov obchodným partnerom CA   a cezhraničného toku osobných údajov do krajiny pobytu za účelom zabezpečenia zmluvných služieb pre zákazníka. Vyššie uvedené vyhlásenie a súhlas zákazníka udeľuje aj v mene ostatných účastníkov zájazdu, a to na základe zákona, resp. ich písomného súhlasu, o ktorom vyhlasuje, že ním preukázateľne disponuje. Zákazník zodpovedá za úplnosť, pravdivosť a správnosť údajov, ktoré poskytol za účelom uzatvorenia Zmluvy o obstaraní zájazdu. Zákazník udeľuje súhlas, že CA  je oprávnená spracovávať osobné údaje pre svoje marketingové a obchodné účely, vrátane zasielania obchodných oznámení. Obchodné oznámenia je CA oprávnená zasielať formou SMS, MMS, elektronickou poštou, či písomne. Zákazník môže odmietnuť zasielanie obchodných oznámení a každú jednotlivú správu týkajúcu sa marketingu  voľbou odhlasovacieho odkazu, ktorá zamedzí ďalšie zasielanie uvedených ponúk.
Pri spracovaní osobných údajov je CA povinná dbať na to, aby zákazník neutrpel ujmu svojich práv, najmä na práve o zachovaní ľudskej dôstojnosti a dbať na ochranu pred neoprávneným zasahovaním do jeho súkromného a osobného života.