www.weltreisen.sk

... milujeme more...

INFORMÁCIE A NOVINKY

Jednoznačne v dnešnom čase odporúčame:

 

Systém pomoci slovenským občanom v prípade núdze pri cestách do zahraničia

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky ponúka slovenským občanom bezplatnú službu poskytovania dôležitých informácií, včasného varovania pred hroziacim nebezpečenstvom v zahraničí a pomoci v núdzových situáciách . Zároveň odporúča, aby občania Slovenskej republiky pred vycestovaním do zahraničia zvážili aktiváciu tejto bezplatnej služby.

Registrácia je dobrovoľná. Službu si môžu občania aktivovať jednoducho, a to vyplnením registračného formulára. V registračnom formulári je potrebné uviesť kontakty, na ktorých sú občania zastihnuteľní v krajinách, ktoré plánujú navštíviť.

Každý rok stúpa počet občanov, ktorí sa v zahraničí dostávajú do ťažkostí, či už ide o prírodné a živelné katastrofy, priemyselné, ekologické a technické havárie, pandémie a epidémie, sociálno-spoločenské krízy, organizovaný zločin, terorizmus alebo ozbrojené konflikty. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR na vznik krízových situácií upozorňuje občanov Slovenskej republiky, ktorí sa nachádzajú v daných oblastiach formou SMS, prípadne občanov kontaktuje telefonicky . Na základe údajov z registračného formulára môžu tak zastupiteľské úrady Slovenskej republiky v zahraničí v takýchto prípadoch poskytnúť rýchlu pomoc občanom v núdzi.

 
https://www.mzv.sk/Register

Informácie o cestovných dokladoch

Zákon č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ustanovuje druhy cestovných dokladov, podmienky ich vydávania, odnímania a odoberania, práva a povinnosti štátnych občanov Slovenskej republiky a iných osôb, podmienky prekračovania štátnej hranice Slovenskej republiky občanmi, ktoré nie sú ustanovené v osobitnom predpise Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 562/2006 z 15. marca 2006. ktorým sa ustanovuje kódex Spoločenstva o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc). a sankcie za porušenie tohto zákona.
Všeobecné informácie:

Druhy cestovných dokladov:


a) cestovný pas,
b) diplomatický pas,
c) služobný pas,
d) náhradný cestovný doklad,
e) cestovný doklad cudzinca,
f) náhradný cestovný doklad Európskej únie,
g) iný doklad – napríklad občiansky preukaz.

Kam môžete cestovať iba s občianskym preukazom

Cestovný doklad je verejná listina, ktorou občan preukazuje svoju totožnosť, štátne občianstvo a ďalšie skutočnosti uvedené v cestovnom doklade. Cestovný doklad je majetkom Slovenskej republiky. Občan môže byť držiteľom najviac dvoch platných cestovných dokladov rovnakého druhu okrem náhradného cestovného dokladu.

Cestovný pas Slovenskej republiky sa vydáva s územnou platnosťou do všetkých štátov sveta. Maloletým občanom Slovenskej republiky vo veku do 6 rokov sa vydávajú cestovné pasy s časovou platnosťou na 2 roky, deťom vo veku od 6 do 16 rokov s platnosťou na 5 rokov a slovenským občanom starším ako 16 rokov s platnosťou na 10 rokov. Ak je občan držiteľom cestovného pasu s platnosťou na 10 rokov, druhý cestovný pas sa mu vydá s platnosťou na 5 rokov.

Veľvyslanectvá a generálne konzuláty Slovenskej republiky v zahraničí (ďalej len „veľvyslanectvá“) sú príslušné na prijímanie žiadostí o vydanie cestovného pasu, na vydanie náhradného cestovného dokladu a predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca.

Občan, ktorému má byť vydaný cestovný pas alebo náhradný cestovný doklad, musí byť pri podaní žiadosti osobne prítomný. Výnimkou je občan, ktorý pre bezvládnosť tak nemôže urobiť; za neho môže podať žiadosť iný občan na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Žiadosť o predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca podáva cudzinec osobne.

Žiadosť o vydanie cestovného dokladu podáva osobne občan starší ako 15 rokov, pre ktorého sa má doklad vyhotoviť. Za občana mladšieho ako 15 rokov podáva žiadosť zákonný zástupca alebo iná osoba § 17 ods. 5, 6 a 8 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Občan mladší ako 18 rokov je povinný pripojiť k žiadosti o vydanie cestovného dokladu písomný súhlas zákonného zástupcu alebo inej osoby § 17 ods. 2 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákonný zástupca a iná osoba, ktorá za občana podáva žiadosť, sa nemôže dať zastupovať podľa všeobecného predpisu o správnom konaní. Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov.

Vyhotovený cestovný doklad si prevezme osobne občan starší ako 15 rokov alebo jemu blízka osoba. Podľa § 116 Občianskeho zákonníka blízkou osobou je príbuzný v priamom rade, súrodenec a manžel, dieťa (staršie ako 18 rokov), alebo osoba, ktorá žiadosť podala. Iný občan môže cestovný doklad prevziať na základe osvedčenej plnej moci na zastupovanie. Osvedčená plná moc na zastupovanie sa nevyžaduje, ak občan starší ako 15 rokov pri podaní žiadosti o vydanie cestovného dokladu splnomocní iného občana a túto skutočnosť uvedie do žiadosti a podpíše pred veľvyslanectvom.

Cestovný pas


Pri cestách do zahraničia s cestovným pasom treba dbať na to, aby mal pas potrebnú platnosť. Aj tie krajiny, do ktorých slovenský občan nepotrebuje víza, spravidla vyžadujú aby bol cestovný pas platný minimálne šesť mesiacov od dátumu vstupu do krajiny. Pokiaľ potrebnú informáciu o požiadavkách konkrétneho štátu nenájdete na stránkach ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí, odporúčame pred cestou kontaktovať veľvyslanectvo príslušnej krajiny.

Náležitosti žiadosti o vydanie cestovného pasu


Občan pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu uvedie pravdivé a úplné vyžadované údaje a ich pravdivosť a úplnosť potvrdzuje svojim podpisom na žiadosti. Podpis sa nevyžaduje, ak občan nie je spôsobilý sa podpísať.

Občan, ktorému má byť cestovný pas vydaný je povinný sa podrobiť nasnímaniu podoby tváre, odtlačkov prstov a podpisu, ak cestovný doklad takéto údaje obsahuje.
Dátový nosič v cestovnom pase s biometrickými prvkami v súčasnosti obsahuje digitálnu podobu tváre a podpisu. Slovenská republika začala vydávať cestovné pasy s druhým biometrickým údajom, ktorým sú odtlačky prstov, od 22. júna 2009.

K žiadosti o cestovný pas sa fotografia žiadateľa neprikladá, tá je nasnímaná spolu s odtlačkami dvoch prstov zamestnancom konzulárneho pracoviska, ktorý zabezpečuje spracovanie elektronickej žiadosti o pas. Občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov, sa vydá cestovný pas s platnosťou na 1 rok.

K žiadosti sa prikladajú nasledovné doklady:

a) skôr vydaný cestovný pas;

b) doklad totožnosti, z ktorého sú zrejmé údaje o štátnom občianstve Slovenskej republiky, napríklad platný cestovný doklad, alebo občiansky preukaz (ak bol takýto doklad vydaný);

c) rodný list vydaný v Slovenskej republike a originál osvedčenia o štátnom občianstve nie starší ako 6 mesiacov v prípade, že občan nepredloží platný doklad, ktorým sa preukazuje občianstvo Slovenskej republiky;

d) sobášny list žiadateľa vydaný v Slovenskej republike, ak sa priezvisko nadobudnuté sobášom líši od priezviska uvedeného v doklade totožnosti;

e) doklad o udelení akademického titulu, vedecko-pedagogického titulu, umelecko-pedagogického titulu alebo iného titulu alebo vedecko-akademickej hodnosti, umelecko-akademickej hodnosti alebo vedeckej hodnosti absolventa vysokej školy; tento doklad sa nevyžaduje, ak titul alebo hodnosť sú zapísané v občianskom preukaze alebo odovzdávanom cestovnom doklade;

f) iné doklady podľa § 16 ods. 4 zákona.

h) žiadateľ pri podaní žiadosti zaplatí príslušný správny poplatok:

vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 40.- eur
vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15.- eur
vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov 10.- eur
vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30.- eur
vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10.- eur
žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu 10.- eur
žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovanie v priebehu 6 po sebe nasledujúcich mesiacov 20.- eur
predĺženie platnosti cestovného dokladu cudzinca 5.- eur

 

Občiansky preukaz


Občiansky preukaz možno použiť ako cestovný doklad do štátov, ktoré ho ako taký uznávajú. Ako cestovný doklad možno použiť len občiansky preukaz vydaný po 1.9.1993 formátu ID2 ( tzv. laminovaný), alebo neskôr typu z 1.7.2008, 1.5.2013, 30.11.2013 (http://www.minv.sk/?vzory-dokladov-obcianske-preukazy). Viacstránkové občianske preukazy vydávané v ČSSR/ČSFR ako cestovný doklad použiť nemožno.

Občiansky preukaz s elektronickým čipom


V zmysle ust. §-17a) zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa od 30.11.2013 začínajú vydávať občianske preukazy so zabudovaným elektronickým čipom (eID).
Slovenský občan, ktorý má platný občiansky preukaz bez elektronického čipu, môže od 1.12.2013 požiadať o vydanie eID bez splnenia ostatných zákonom stanovených podmienok. Môže tak urobiť aj na zastupiteľskom úrade, avšak len za podmienky, že občiansky preukaz má formát EÚ vydaný po 1.7.2008. Poplatok za vydanie eID ostáva nezmenený (15 €).

Pri podaní žiadosti o vydanie eID občan zadá bezpečnostný osobný kód. Tým bude občiansky preukaz pripravený na elektronickú komunikáciu s informačnými systémami orgánov verejnej správy a súkromného sektora.

Ak si občan pri prijatí žiadosti na zastupiteľskom úrade bezpečnostný osobný kód nezadá a neskôr sa rozhodne, že si ho chce aktivovať, môže tak urobiť len prostredníctvom okresného riaditeľstva Policajného zboru v Slovenskej republike.

Aktivovaný eID slúži pre občana nielen na preukazovanie totožnosti pri osobnom styku s úradmi a inštitúciami, ako cestovný doklad do krajín, ktoré ho ako taký uznávajú, ale poskytuje i možnosť preukazovania totožnosti v elektronickom prostredí.

Aktivovaný eID môže slúžiť aj ako nosič pre kvalifikovaný certifikát, ktorý je potrebný na vytvorenie zaručeného elektronického podpisu. O vytvorenie tejto funkcie však občan nemôže požiadať prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v zahraničí, ale len osobne na príslušnom policajnom útvare na území Slovenskej republiky.

Bližšie informácie možno získať na web stránke Ministerstva vnútra Slovenskej republiky:
http://www.minv.sk/?tlacove-spravy&sprava=od-decembra-2013-vydava-slovenska-republika-elektronicke-obcianske-preukazy-eid-karty

Náhradný cestovný doklad


Náhradný cestovný doklad vydáva veľvyslanectvo na jednotlivú cestu s územnou a časovou platnosťou obmedzenou účelom cesty. Vydáva sa na nevyhnutnú dobu, najviac však na šesť mesiacov.
Veľvyslanectvo vydá náhradný cestovný doklad občanovi, ktorý nemá iný cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky a v naliehavých prípadoch aj na cestu do štátov, ktoré ho ako cestovný doklad uznávajú.

Občan prikladá k žiadosti v prípade potreby dve farebné fotografie pasového formátu a doklad o totožnosti preukazujúci pravdivosť a úplnosť údajov v žiadosti (napríklad občiansky preukaz, vodičský preukaz, rodný list). V prípade, ak sa náhradný cestovný doklad vydáva ako náhrada za odcudzený cestovný pas, žiadateľ prikladá aj doklad od miestnej polície potvrdzujúci túto skutočnosť.

Náhradný cestovný doklad Európskej únie


Náhradný cestovný doklad Európskej únie vydáva veľvyslanectvo na žiadosť občana Európskej únie. Podmienky jeho vydávania a použitia ustanovuje osobitný predpis.
Rozhodnutie zástupcov vlád členských štátov Európskej únie, ktorí sa zišli na zasadnutí Rady 94/409/SZBP z 25. júna 1996 o zavedení cestovného preukazu (Mimoriadne vydanie Ú. V. EÚ, kap. 18/zv. 1; Ú. V. ES L 168, 6. 7. 1996) v platnom znení.

V prípade, ak slovenský občan potrebuje vystaviť cestovný doklad na návrat do Slovenskej republiky (napr. v prípade straty alebo odcudzenia cestovného pasu) a nachádza sa v štáte, kde Slovenská republika nemá veľvyslanectvo alebo generálny konzulát, môže sa so žiadosťou obrátiť na veľvyslanectvo alebo generálny konzulát ktoréhokoľvek členského štátu Európskej únie.

Povinnosti držiteľa cestovného dokladu


Cestovný doklad sa nesmie odovzdávať ani prijímať ako záloh a nesmie sa odovzdávať ani odoberať pri vstupe do objektu alebo na pozemok. Občan nie je oprávnený ponechávať cestovný doklad ako záloh ani pri svojom pobyte v zahraničí.

Kto nájde alebo inak získa cestovný doklad iného občana, je povinný ho neodkladne odovzdať príslušníkovi Policajného zboru, príslušníkovi Železničnej polície, zamestnancovi obecnej polície alebo obci alebo veľvyslanectvu, ktorí zabezpečia jeho odovzdanie orgánu, ktorý doklad vydal. Túto povinnosť má aj ten, komu bol vydaný nový cestovný doklad za doklad stratený alebo odcudzený, ak svoj predchádzajúci cestovný doklad získal späť, a ten, kto má alebo získa cestovný doklad osoby, ktorá zomrela alebo bola vyhlásená za mŕtvu. Ďalšie povinnosti držiteľov cestovných dokladov sú ustanovené v § 27 zákona.

Platnosť cestovných pasov sa nepredlžuje, pri skončení ich platnosti je nutné požiadať o vydanie nového pasu. Každý občan vrátane maloletého občana do 5 rokov veku musí byť držiteľom vlastného cestovného dokladu.

Kam môžete cestovať iba s občianskym preukazom

Občania Slovenskej republiky môžu s občianskym preukazom vydaným formou ID karty cestovať na územie členských štátov Európskej únie, ďalej na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Macedónskej republiky, Srbska a Albánska. Pri cestách na územie iných štátov je potrebný cestovný pas platný minimálne 6 mesiacov od predpokladaného ukončenia pobytu.

Do všetkých krajín Európskej únie možno cestovať s cestovným pasom, alebo občianskym preukazom, rovnako ako na Island, do Švajčiarska, Nórska a do Lichtenštainska.

Upozorňujeme, že v prípade využitia leteckej dopravy môžu niektoré letecké spoločnosti vo svojich prepravných podmienkach stanoviť podmienku predloženia cestovného pasu. Preto je vždy potrebné preveriť si, či konkrtétna letecká spoločnosť akceptuje občiansky preukaz ako cestovný doklad.

Ako v zahraničí postupovať v prípade núdze

Odporúčania pri cestách do zahraničia


Každú cestu do zahraničia je potrebné dôkladne naplánovať.
Pred cestou nezabudnite najmä na nasledovné:

 • zabezpečte si vhodné cestovné poistenie
 • v dostatočnom predstihu si skontrolujte platnosť a neporušenosť cestovného dokladu
 • preverte si podmienky vstupu a vízových povinností dokaždej z krajín pripravovanej cesty
 • zoberte si so sebou kontaktné údaje na slovenské zastupiteľskéúrady na trase vašej cesty, ktoré sú uverejnenéna webovej stránke www.mzv.sk.

 

Užitočné rady

 

 • Nenoste všetky doklady spolu s cestovným pasom.
 • Vyhotovte si dve fotokópie dátovej strany cestovného pasu. Jednu kópiu nechajte u svojich príbuzných alebo priateľov, ktorých môžete v prípade núdze rýchlokontaktovať a druhú kópiu majte počas cesty pri sebe, oddelene od cestovného pasu.
 • Majte so sebou dve aktuálne fotografi e pasového formátu.
 • Pri cestách za netradičnými športovými aktivitami alebo dobrodružstvom si nezabudnite preveriť, či vaše cestovné poistenie skutočne pokrýva všetky poistné udalosti súvisiace s cestou.
 • Vložte si do vašeho mobilného telefónu pod skratkou ICE (In case of emergency) kontakty na blízke osoby, ktorým možno v prípade mimoriadnej udalosti zavolať (dopravná nehoda, prírodná katastrofa a pod.).

 

Konzulárna pomoc krajín Európskej únie


Každý občan Únie má na území tretej krajiny, v ktorej sa nenachádza diplomatické zastupiteľstvo členského štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, právo na poskytnutie ochrany diplomatickými alebo konzulárnymi úradmi ktoréhokoľvek iného členského štátu a za tých istých podmienok ako štátni príslušníci daného štátu." /čl. 23 Zmluvy o fungovaní Európskej Únie/

Dohoda medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o spolupráci a vzájomnej pomoci pri poskytovaní konzulárnych služieb a pri mimoriadnych udalostiach v tretích krajinách
 

Čo môže náš zastupiteľský úrad alebo generálny konzulát pre vás v zahraničí urobiť:

 

 • vydať náhradný cestovný doklad pre občana SR nanávrat do SR po predložení potvrdenia z polície
 • informovať najbližších príbuzných v prípade nehody alebo úmrtia a odporučiť nevyhnutné postupy
 • kontaktovať občanov Slovenska nachádzajúcich sa vo väzbe alebo vo výkone trestu odňatia slobody a podaťo nich správy príbuzným
 • na základe znalosti miestnych pomerov poradiť ako postupovať v podobných situáciách
 • v prípade potreby sprostredkovať adresy charitatívnych organizácií (nocľah, strava)
 • v prípade straty finančných prostriedkov poskytne informácie o možnostiach ich zabezpečenia zo SR
 • sprostredkovať styk s miestnymi úradmi, políciou, orgánmi činnými v trestnom konaní, osvedčí pravosť kópii, listín, podpisov, pečiatok
 • kontaktovať príbuzných alebo známych, ktorí vám môžu poslať peniaze, alebo poradiť, ako peniaze poslať
 • odporučiť miestnych advokátov, lekárov alebo tlmočníkov.

 

Čo nemôže pre vás náš zastupiteľský úrad alebo generálny konzulát v zahraničí urobiť:

 

 • poskytovať advokátske služby, dosiahnuť prepustenie z väzenia, zasahovať do vyšetrovania orgánov činných v trestnom konaní
 • zabezpečiť lepšie zaobchádzanie v nemocnici či vo väzení ako s miestnymi občanmi
 • zaplatiť účty za liečenie, ubytovanie, cestovné lístky, právnu pomoc alebo iné účty
 • poskytovať služby cestovných kancelárií, leteckých spoločností, bánk, motoristických a iných špecializovaných organizácií
 • zaobstarať ubytovanie, prácu alebo pracovné povolenie.

 

Niektoré dôležité zásady správania sa občanov v kritických situáciách v zahraničí:

 

 • Uprednostniť skupinu krajanov, respektíve občanov regionálne či inak blízkych krajín, pred snahou o individuálne riešenie svojej situácie.
 • Ujasniť si podstatu situácie a vhodným spôsobom informovať o nej zastupiteľský úrad SR alebo MZV SR.
 • Pokiaľ v krajine nesídli zastupiteľský úrad SR v núdzi kontaktovať diplomatické zastúpenie ktoréhokoľvek členského štátu EU.
 • Informácie systematicky aktualizovať.
 • Zabezpečiť koordinované informovanie príbuzných v SR.
 • Spísať zoznam občanov SR, ktorí sú v rovnakej krízovej situácii - v jednej hale, v skupine a pod., ich telefónne čísla a kontakty do SR – a tento zaslať alebo nadiktovať konzulovi, službe na MZV SR alebo delegátovi CK, ktorý ho postúpi ďalej.
 • Osobitne nahlásiť nezvestných, zranených alebo mŕtvych, deti, staršie osoby, postihnutých a chorých ľudí bez sprievodu, členov skupiny s ďalšími obmedzeniami a problémami a pod.
 • Venovať zvýšenú pozornosť tým členom skupiny, ktorí znášajú situáciu s väčšími problémami.
 • Zvoliť hovorcov skupiny, u ktorých sa budú zhromažďovať informácie od konzula, diplomatickej služby, delegátov, miestnych zložiek a pod.
 • Čo najdlhšie udržiavať možnosť spojenia prostredníctvom mobilných telefónov. Za týmto účelom koordinovať ich zapínanie a vypínanie v skupine tak, aby sa naraz nespotrebovali všetky batérie a kredity.
 • Nahlásiť konzulovi a diplomatickej službe MZV SR, cez ktorý mobil práve budete komunikovať. Príbuzní môžu na tento mobil volať po dohode s diplomatickou službou.
 • Včas si dobiť na mobile kredit, alebo o to požiadať príbuzných či známych.
 • Nevydávať sa na žiadnu cestu či výlet bez plne dobitého energetického zdroja používaného komunikačného prostriedku.


MZV SR dôrazne odporúča všetkým občanom SR, ktorí opúšťajú územie republiky, aby sa pred cestou registrovali prostredníctvom webovej stránky MZV SR. Tieto informácie môžu byť kľúčové pre poskytnutie včasnej a účinnej pomoci našim občanom v núdzi.

Základné dokumenty týkajúce sa konzulárnej ochrany občanov Európskej únie

Cestovanie maloletého dieťaťa (občana Slovenskej republiky) do zahraničia

Každý občan vrátane maloletého dieťaťa môže vycestovať do zahraničia len s platným cestovným dokladom. Odporúčame overiť na zastupiteľskom úrade štátu návštevy, či okrem cestovného dokladu nebude vyžadovaný tiež písomný súhlas rodičov (zákonného zástupcu), v akej forme a jazyku, a či podpis musí byť overený notárom, alebo je postačujúci len jednoduchý súhlas rodiča (zákonného zástupcu)

 Splnomocnenie na sprevádzanie dieťaťa cudzou osobou pri ceste do zahraničia - vzor potvrdenia v slovenskom a anglickom jazyku  (rtf; 51,25 kB)

Cestovanie detí do USA


Deti, bez ohľadu na vek, cestujúce do USA v rámci bezvízového režimu, musia byť držiteľmi vlastných biometrických cestovných pasov. V mene dieťaťa žiada o elektronickú autorizáciu vstupu v systéme ESTA osobitnou žiadosťou jeho zákonný zástupca.

Ako je to so zapaľovačmi a zápalkami pri leteckej doprave

Cestujúcim sa nepovoľuje vnášať na palubu lietadla v príručnej alebo podanej batožine bezpečnostné zápalky a zapaľovače akéhokoľvek druhu (benzínové, plynové). Cestujúci môžu zapaľovače prepravovať výlučne "na tele majiteľa", tzn. umiestnením vo vreckách oblečenia. Zapaľovače počas bezpečnostnej kontroly cestujúci vyložia do debničky spolu s ostatnými predmetmi.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ako v zahraničí postupovať v prípade núdze?

Všetky užitočné rady ministerstva zahraničných vecí nájdete na tejto internetovej stránke http://www.minv.sk

zdroj: http://www.mzv.sk/

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Zmena v kontrole prepravovaných tekutín, aerosólov a gélov od 31.1.2014

V súlade s nariadením Európskej komisie na všetkých letiskách v rámci Európskej únie došlo od 31.1.2014 k čiastočnej zmene v kontrole prepravovaných tekutín, aerosólov a gélov.

Za tekutiny, aerosóly a gély sa považuje: voda, nápoje, sirupy a polievky, krémy, oleje, roztoky, spreje, parfumy, mascara, vlasové a sprchové gély, tlakové nádoby, holiace peny a deodoranty, pasty, zubné pasty, zmesi kvapalných a pevných látok a ďalšie predmety podobnej konzistencie.

Uvedené tekutiny, aerosóly a gély možno prepravovať iba pri splnení týchto podmienok:

 • sú predložené k samostatnej kontrole mimo príručnej batožiny (pokiaľ predmety obsahujúce tekutiny a gély neumiestnite uvedeným spôsobom, ich preprava nemusí byť povolená)

 • tekutiny, gély a aerosóly len o objeme maximálne do 100 ml, uložené v jednom plastovom priehľadnom a opätovne uzatvárateľnom sáčku o objeme max. 1 liter na osobu

 • sú určené k použitiu počas cesty a nutné buď pre liečebné účely alebo z dôvodu zvláštnych požiadaviek na stravovanie, vrátane detskej výživy. Cestujúci musí na požiadanie predložiť dôkaz o pôvode tekutiny, aerosólu alebo gélu a tieto sú podrobené zvláštnej detekčnej kontrole

 • sú zakúpené za úrovňou bezpečnostnej kontroly, vo vyhradenom bezpečnostnom priestore (SRA), alebo na inom letisku, prípadne na palube lietadla. Tento tovar musí byť uložený spoločne s dokladom o zaplatení do zvláštneho obalu (tzv. ICAO STEB) zabezpečeného proti otvoreniu. V prípade porušenia obalu STEB, je cestujúci povinný predložiť jeho obsah k špeciálnej detekčnej kontrole a spolu s pôvodným dokladom o zakúpení opätovne uložiť do nového obalu STEB.

Všetky ostatné tekutiny, aerosóly a gély si prosím umiestnite do vašej zapísanej batožiny.

 • Príručná batožina:
  takáto batožina musí spĺňať podmienku maximálnych rozmerov, stanovovanú dopravcom, aby ju bolo možné umiestniť v lietadle do schránky nad sedadlom alebo pod sedadlo.

 • Zapísaná batožina:
  cestujúci ju nemá počas letu pri sebe, ale je prepravovaná oddelene v batožinovom priestore lietadla. Túto batožinu cestujúci odovzdá pri obchodnom odbavení na check-in pulte.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Ako je to s detskými pasmi

Dňom 26. júna 2012 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Táto európska právna úprava mala prednosť pred úpravou v slovenskom zákone o cestovných dokladoch, ktorý zatiaľ umožňoval vykonávať zápisy detí do cestovných pasov rodičov. V praxi to znamená, že príslušné útvary Policajného zboru už od 26. júna 2012 nevykonávajú zápisy detí mladších ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča.

Slovenská republika a niektoré ďalšie členské štáty EÚ zastávajú názor, že na základe zápisu dieťaťa do cestovného pasu rodiča vykonaného do 25. júna 2012, môže takéto dieťa cestovať mimo územia Slovenska bez vlastného cestovného dokladu, ak cestuje s rodičom, v ktorého cestovnom doklade je zapísané.

Slovensko však má už informácie o tom, že niektoré iné členské štáty schengenského priestoru neuznávajú od 26. júna 2012 zápisy detí v cestovnom doklade rodiča - čiže striktne vyžadujú, aby bolo každé dieťa, bez ohľadu na vek, držiteľom vlastného cestovného pasu. Sú medzi nimi napríklad Česká republika, Holandsko, Litva a Taliansko. Avšak môžu pribudnúť aj ďalšie
krajiny.

Ministerstvo vnútra SR preto odporúča občanom Slovenskej republiky - rodičom, ktorí plánujú cestovať spolu so svojimi deťmi mimo Európskej únie a plánujú pritom vycestovať alebo sa vracať cez letiská alebo iné hraničné prechody iných členských štátov, aby požiadali o vydanie vlastných
cestovných pasov pre deti. Predídu tak možným komplikáciám pri prekračovaní vonkajších schengenských hraníc v niektorých iných členských štátoch.